Všeobecné obchodné podmienky | China Planet

Platné a účinné pre potreby prevádzkovania Internetovej stránky a pre potreby udelenia súhlasov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu Internetovej stránky. Návštevníci sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia Návštevníka.

1.2       Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Autorský zákon“ v príslušnom gramatickom tvare), a to bez ohľadu na to, či Návštevník alebo Klient sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky alebo iných štátov ako je Slovenská republika.

1.3       Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom Internetovej stránky a Internetovej aplikácie a zároveň aby mohla udeliť Licenciu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

1.4       Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa Návštevníkom alebo Klientom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.chinaplanet.sk alebo bude zobrazený po presmerovaní Návštevníkov z inej internetovej stránky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod Internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá časť Internetovej stránky identifikovaná cez adresu subdomény k adrese domény podľa prvej vety tohto odseku. Prevádzkovateľom Internetovej stránky je spoločnosť. Spoločnosť rozhoduje o Obsahu internetovej stránky, najmä rozhoduje o štruktúre Internetovej stránky, grafickom vyobrazení jej častí a celku, o zložení Obsahu internetovej stránky, o rozsahu a umiestnení vyžadovaných a zverejnených informácií.

1.5       Obsah internetovej stránky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok všetok multimediálny, grafický, textový alebo iný obsah odlišný od Internetovej aplikácie, ktorý sa Návštevníkovi zobrazí pri prehliadaní Internetovej stránky alebo pri prezeraní Internetovej stránky. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k Obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom z oblasti práva duševného vlastníctva. Vždy keď sa v týchto všeobecných obchodných podmienkach použije pojem Obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah Internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti nemá Návštevník právo Obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť inak ako pri prezeraní Internetovej stránky.

1.6       Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do adresného riadku adresu domény v znení www.chinaplanet.sk alebo adresu niektorej zo subdomén predmetnej adresy domény a dôjde k zobrazeniu Obsahu internetovej stránky alebo dôjde k  presmerovaniu na Obsah internetovej stránky najmä, ale nie výlučne z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa Obsah internetovej stránky.

1.7       Technické zariadenie je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zariadenie obsahujúce hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k Internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Za použitie technického zariadenia v súvislosti s prezeraním Internetovej stránky alebo použitím Internetovej aplikácie zodpovedá výlučne osoba, ktorá Internetovú stránku prezerá.

1.8       GDPR je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.9       Zákon o ochrane osobných údajov je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II

PRAVIDLÁ PRE  PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1       Návštevník má právo prezerať si Obsah internetovej stránky s využitím Technického zariadenia.

2.2       Návštevník je povinný pri prezeraní Internetovej stránky a akejkoľvek časti Obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Spoločnosti alebo iných Návštevníkov alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, Návštevník zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti Spoločnosti.

2.3       Návštevník nesmie z prostredia Internetovej stránky vykonať fyzické stiahnutie (tzv. download) Obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do Technického zariadenia nad rámec Obsahu internetovej stránky určeného Spoločnosťou na stiahnutie do Technického zariadenia ani si z obsahu Internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že Návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Spoločnosti alebo iným Návštevníkom alebo tretím osobám.

2.4       Návštevník má právo vykonať download tej časti Obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí Spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny Spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov Spoločnosti zaniká akékoľvek právo Návštevníka na náhradu prípadnej škody.

2.5       V prípade, že je Obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia Návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, Návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať alebo k nemu dôjde, Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne takýto názor z Obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom Internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne Návštevník.

2.6       Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby, iných osôb, tovarov alebo služieb.

2.7       Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.

2.8       V prípade porušenia povinností Návštevníka je Spoločnosť oprávnená odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý pridal do prostredia Internetovej stránky Návštevník.

2.9       Ustanovuje sa, že Spoločnosť má právo ukladať do Technického zariadenia Návštevníka dočasné alebo trvalé súbory, tzv. cookies určené na uľahčenie komunikácie Spoločnosti s Návštevníkom. Uvedenú skutočnosť Návštevník potvrdí aj klikom na príslušný odkaz týkajúci sa udelenia súhlasu s ukladaním predmetných súborov do Technického zariadenia.

Článok III

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

3.1      Spoločnosť zabezpečuje, aby bola Internetová stránka prístupná bez výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností Spoločnosti sa nepovažuje prerušenie alebo výpadok Internetovej stránky v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VIII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie alebo výpadok Internetovej stránky z dôvodu pravidelných alebo mimoriadnych servisných zásahov Spoločnosti.

3.2       Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej je možné objektívne zo strany Návštevníka očakávať  vzhľadom na podnikateľské, ekonomické a majetkové zázemie Spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku Návštevníka. Za škodu na majetku Návštevníka, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, Spoločnosť nezodpovedá.

3.3       Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.4       Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov Spoločnosti alebo Návštevníkov alebo tretích osôb.

Článok IV

PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

4.1       Spoločnosť a Návštevník sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii pred vznikom škôd. Návštevník je povinný oznámiť Spoločnosti prekážky, ktoré mu bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

4.2       Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.3       V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Spoločnosti, Spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne informovať Klienta.

Článok V

RIEŠENIE SPOROV

5.1      Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Článok VI

USTANOVENIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1       Terminológia použitá v obsahu tohto článku má rovnaký význam, aký má rovnaká terminológia použitá v obsahu GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

6.2       Dotknutou osobou sa pre potreby tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie Návštevník, ak je fyzickou osobou. Prevádzkovateľom je Spoločnosť.

6.3       Spoločnosť z titulu podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracováva osobné údaje Dotknutej osoby, ktorými sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

6.4       Dotknutá osoba vyhlasuje, že všetky osobné údaje o svojej osobe Spoločnosti poskytla slobodne a vážne a jej vôľa pri tomto konaní bola skutočná a bez omylu a zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté osobné údaje sú úplné, aktuálne a pravdivé a týkajú sa iba Dotknutej osoby, ktorá osobné údaje poskytuje.

6.5       Právnym základom spracúvania osobných údajov je

a)      udelenie súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

6.6       Účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. VI ods. 6.4 týchto všeobecných obchodných podmienok je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou a ich použitie pri úkonoch v spojitosti s používaním Internetovej stránky Dotknutou osobou, a inými Dotknutými osobami, vrátane každej komunikácie s Dotknutou osobou ako aj pre potreby vlastného marketingu Spoločnosti, pre účely zasielania informácií o Internetovej stránke alebo o iných službách alebo produktoch Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms).

6.7       Dotknutá osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov alebo uvedením osobných údajov o inej osobe ako je Dotknutá osoba.

6.8       Dotknutá osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti.

6.9       Osobné údaje Dotknutej osoby sú chránené v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

6.10     Spoločnosť sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia pre potreby efektívneho zabezpečenia osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Dotknutej osoby pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

6.11     Spoločnosť v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa:

ChinaPlanet s. r. o., IČO 54442222
so sídlom Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info(at)chinaplanet.sk

Účel spracúvania osobných údajov je vymedzený v ustanovení čl. VI ods. 6.6 týchto všeobecných obchodných podmienok,

Právny základ spracúvania osobných údajov je vymedzený v ustanovení v č. VI ods. 6.5 všeobecných obchodných podmienok,

Zoznam osobných údajov je vymedzený v ustanovení čl. VI ods. 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.12     V osobitných prípadoch, ak je pre potreby riadneho použitia Internetovej aplikácie potrebné a nevyhnutné poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Spoločnosť o tejto skutočnosti Dotknutej osobe informáciu.

6.13     Spoločnosť uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po celú dobu najviac 10 rokov, resp. do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

6.14     Dotknutá osoba má právo požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.15     Dotknutá osoba má pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

6.16     K Informáciám o právach Dotknutej osoby Spoločnosť upriamuje pozornosť Dotknutej osoby na ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, podľa ktorých má Dotknutá osoba nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v čl. VI ods. 6.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak (A) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (B) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, (C) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, (D) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (E) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, (F) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov o Dotknutej osobe ak: (A) Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov, (B) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (C) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (D) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Spoločnosť povinná informovať pred tým, ako nastane obmedzenie spracúvania osobných údajov a pred tým ako sa obmedzenie spracúvania osobných údajov ukončí.

Právo na informáciu o oprave, výmaze alebo obmedzení spracúvania osobných údajov podľa čl. 19 GDPR: Spoločnosť v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, je povinná informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Spoločnosť oznámila opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

6.17     Podľa čl. 22 GDPR  má Dotknutá osoba právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

6.18     Podľa čl. 34 GDPR  má Dotknutá osoba právo, aby jej Spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámila porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

6.19     Spoločnosť je povinná  poskytnúť Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov. Informácie je Spoločnosť povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže Spoločnosť poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným hodnoverným spôsobom. Spoločnosť je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinná poskytnúť Dotknutej osobe súčinnosť.

6.20     Spoločnosť je povinná poskytnúť Dotknutej osobe informácie podľa čl. VI ods. 6.16 týchto všeobecných obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže Spoločnosť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Spoločnosť je povinná informovať Dotknutú osobu o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

6.21     Informácie podľa čl. VI ods. 6.16 týchto všeobecných obchodných odmienok poskytuje Spoločnosť bezodplatne.

6.22     Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Spoločnosť má právo požadovať od Dotknutej osoby primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

6.23     O obmedzení práv Dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Spoločnosť informuje Dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Článok VI

Cookies a služby tretích strán

7.1       Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb Návštevníkov. Súbory cookies predstavujú  malé textové súbory, ktoré sú navštívenou webovou lokalitou uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia / tabletu či telefónu/. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality Vám potom umožnia použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookies obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme len ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

7.2       Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu povinností vo veci ochrany osobných údajov, nepoužívame ich na zhromažďovanie  osobných  údajov.

7.3       Súbory cookies môžu byť  dočasné alebo  trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

7.4       Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

7.5       Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc,. Sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú spracovávané následne spoločnosťou Google Inc. v súlade zo Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://policies.google.com/privacy

7.6       Na web stránke používame aj cookies sociálnych sietí Facebook, Instagram, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy. Dáta z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia

7.7       Spoločnosť využíva na webovej stránke aplikácie a služby tretích strán, pričom ich využívanie sa spravuje osobitnými podmienkami, ktoré je dostupné na nasledovných odkazoch:

–  služba newslettrov: MailerLite (https://mailerlite.com)

– služba odberu upozornení na články: OneSignal (https://onesignal.com)

– služba komentárov pod článkami: Disqus (https://disqus.com)

Článok VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.2.2019 ich zverejnením na Internetovej stránke.

8.2       Všetky práva a povinnosti účastníkov právneho vzťahu regulovaného týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a spory medzi účastníkmi tohto právneho vzťahu budú prejednávané a rozhodované vecne a miestne príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.