Súťaž s China Planet - pravidlá súťaže | China Planet

Súťaž s China Planet – pravidlá súťaže

Článok I

Úvodné ustanovenia

 • Tieto pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži (názov súťaže), dodržanie ktorých je podmienkou účasti v súťaži, a ktoré upravujú začiatok, trvanie a ukončenie súťaže, účasť v súťaži a práva a povinnosti spoločnosti a účastníkov súťaže.
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť :

obchodné meno: Planets, s. r. o.

so sídlom: Trenčianske Stankovce, Sedličná 114

IČO: 52 215 113

Zapísaná: 13.03.2019

zast.: Kristián Hrušovský, konateľ

(ďalej aj ako „spoločnosť”) ,

 • Súťaž podľa týchto pravidiel (ďalej aj ako „súťaž“) nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 21.9.2020 do 6.10.2020 (ďalej aj ako „doba trvania súťaže“) s tým, že dňa 7.10.2020 prebehne žrebovanie víťazov súťaže v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel.

Článok II

Ustanovenia k priebehu súťaže

 • Spoločnosť zverejní po dobu trvania súťaže prostredníctvom stránky China Planet súťažný post: „Súťaž s China Planet v hodnote viac ako 600 €! Vyhraj notebook, tyčový vysávač či prenosnú klimatizáciu
 • Spoločnosť bude počas doby trvania súťaže pripomínať súťažný post ďalšími nesúťažnými postami na stránke China Planet a sociálnych sieťach.
 • Účastníci súťaže majú možnosť odpovedať na súťažný post v súlade s jeho znením. Odpoveď sa vykoná spôsobom vyplnenia súťažného formuláru.
 • Dňa 6.10.2020 o 23:59 hod. sa súťaž končí s tým následkom, že primárne spoločnosť stiahne sprístupnený súťažný post zo stránky China Planet alebo v prípade jeho nestiahnutia každá odpoveď na súťažný post už nebude zaradené do procesu výberu víťaza súťaže podľa týchto pravidiel a pri každom takomto verejnom zdieľaní súťažného postu okamihom uplynutia času podľa tohto odseku osobe, ktorá ho vykonala nevzniká právo byť zaradený do procesu výberu víťaza súťaže.
 • Tieto pravidlá je spoločnosť oprávnená priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek ujmy.

Článok III

Účasť v súťaži

 • Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila pätnásty rok veku, je  spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie v Slovenskej alebo Českej republike, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 • Súťažiacim sa stáva osoba podľa čl. III ods. 1 týchto pravidiel okamihom, keď kompletne vyplní súťažný formulár a zrealizuje odpovede na súťažný post podľa týchto pravidiel a má právo byť zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa týchto pravidiel. Súťažiaci je v súťaži identifikovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý vloží do formuláru. Súťažiaci môže získať bonusový bod v rámci súťaže za sledovanie Instagram profilu China Planet a taktiež zdieľaním súťaže na Facebookovom profile účastníka. Získanie bonusového bodu nie je podmienkou účasti v súťaži a ide len o dobrovoľné rozhodnutie účastníka.
 • Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže iba raz. Ak sa súťažiaci opakovane zapojí do súťaže s využitím rôznych profilov, ktoré budú ním vytvorené alebo mu bude umožnené tretími osobami použiť ich, stráca postavenie súťažiaceho a zároveň právo na výhru. V prípade odovzdania výhry takejto osobe a následného preukázania porušenia povinnosti podľa tohto odseku má spoločnosť právo na vrátenie výhry.
 • Súťažiaci nesmie k odpovedi uviesť informácie komerčného alebo nekomerčného charakteru nesúvisiace so súťažným postom a nesmie uviesť informácie spôsobilé zasiahnuť do práv spoločnosti alebo tretích osôb.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá vykonala odpoveď na súťažný post, najmä v prípade, ak uvedie inú informáciu komerčného alebo nekomerčného charakteru nesúvisiacu so súťažným postom alebo v prípade ak bude uvedená informácia spôsobilá zasiahnuť do práv spoločnosti alebo tretích osôb.
 • V prípade podľa čl. III ods. 3.5 týchto pravidiel si spoločnosť vyhradzuje právo odstrániť alebo zablokovať takúto odpoveď a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie následkov tohto konania. Právo spoločnosti domáhať sa nárokov vzniknutých z titulu tohto konania nie je vykonaním predmetných úkonov dotknuté.
 • Súťažiacim nesmie byť zamestnanec spoločnosti alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti; pre definovanie blízkej osoby sa uplatnia primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas so znením týchto pravidiel a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok IV

Proces výberu víťaza súťaže a doručovanie výhry

 • Dňa 21.6.2020 spoločnosť uskutoční výber siedmich víťazov súťaže, a to náhodným výberom formou žrebovania s využitím elektronických prostriedkov.
 • Každý víťaz súťaže bude spoločnosťou bezodkladne po tom, čo dôjde k jeho vyžrebovaniu, informovaný cestou správy s tým, že spoločnosť požiada víťaza o doručenie adresy v Slovenskej alebo Českej republike, na ktorú má byť výhra víťazovi súťaže doručovaná. V prípade ak víťaz súťaže neoznámi spoločnosti adresu do uplynutia jedného kalendárneho týždňa odo dňa odoslania informácie o výhre zo strany spoločnosti, víťaz stráca právo na výhru v súťaži s tým, že spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť ako naloží s výhrou.
 • Spoločnosť po doručení korešpondenčnej adresy víťaza súťaže v Slovenskej republike bude doručovať výhru s využitím poštovej prepravy alebo prostredníctvom kuriérskych služieb na náklady spoločnosti.
 • V prípade ak sa zásielka s výhrou vráti spoločnosti neprevzatá z akéhokoľvek dôvodu (odmietnutie, neprevzatie v odbernej lehote a pod.), víťaz súťaže okamihom spätného doručenia zásielky s výhrou spoločnosti stráca právo na výhru v súťaži s tým, že spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť ako naloží s výhrou.
 • Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie výhry v priebehu jej prepravy k víťazovi súťaže a víťaz súťaže nemá právo domáhať sa akéhokoľvek náhradného plnenia v prípade poškodenia výhry. Spoločnosť zároveň nezodpovedá za omeškanie pri doručovaní výhry z dôvodov na strane poštovej služby alebo kuriérskej služby.

Článok V

Ustanovenia k výhre

 • Účasť v súťaži a ani výhra v súťaži nezakladá právo účastníka súťaže ani víťaza súťaže na akékoľvek finančné plnenie ani zo strany spoločnosti.
 • Víťaz súťaže získa po splnení podmienok podľa tohto štatútu výhru vo forme hnuteľnej veci, a to:
 1. Notebook Teclast F7S
 2. Tyčový vysávač Xiaomi Jimmy JV63
 3. Prenosnú klimatizáciu a čističku vzduchu BlitzWolf BW-FUN10
 4. Prenosný ventilátor Digoo DG-PFL6
 5. Sprejový ventilátor Digoo DG-F1101
 6. 12 V 36W elektrický ohrievač na poháre do auta
 • Víťaz súťaže je povinný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov splniť si svoje povinnosti ako daňovníka.
 • Spoločnosť poskytne víťazovi súťaže informáciu o hodnote ceny. Tento nepeňažný príjem, tvorí súčasne aj základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 8 písm. i) zákona o dani z príjmov. Hodnota nepeňažnej výhry, ktorú oznámi prostredníctvom potvrdenia víťazovi súťaže spoločnosť musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.
 • Spoločnosť si v prípade potreby, najmä v prípade nemožnosti dodať výhru v podobe špecifikovanej hnuteľnej veci, vyhradzuje právo zmeniť rozsah a obsah výhry.

Článok VI

Práva spoločnosti

 • O všetkých otázkach neupravených týmito pravidlami je oprávnená rozhodovať spoločnosť, rozhodnutie spoločnosti vo veciach súťaže a účasti súťažiaceho v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu spoločnosti v súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie spoločnosti je konečné.

Článok VII

Práva a povinnosti súťažiaceho

 • Účasť v súťaži je dobrovoľná.
 • Súťažiaci je počas priebehu súťaže zodpovedný za to, že žiadne udalosti ani úkony, či už z jeho strany alebo zo strany tretích osôb, najmä tých, ktoré sú s ním v príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu, nespôsobia ohrozenie alebo prerušenie priebehu súťaže.
 • V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže nastanú také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť spoločnosť; účasť súťažiaceho v súťaži zaniká doručením takéhoto oznámenia.
 • V prípade ak sa súťažiaci stane výhercom, je povinný bezodkladne po tom, čo ho o to spoločnosť požiada informovať spoločnosť o svojom mene a priezvisku a korešpondenčnej adrese pre potreby doručenia výhry.

Článok VIII

Spracovanie osobných údajov

 • V súlade s ustanovením § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “zákon o ochrane osobných údajov”) súťažiaci svojim zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba udeľuje spoločnosti (ďalej aj ako “prevádzkovateľ”) ako prevádzkovateľovi stránky China Planet a zároveň ako prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to (A) pre účely vytvorenia vlastnej evidencie o súťažiacich, (B) pre účely výberu víťaza súťaže podľa týchto pravidiel, (C) pre účely sprístupnenia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, ako víťaza súťaže pre prípad víťazstva. Súťažiaci vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľuje prevádzkovateľovi na dobu 15 rokov s tým, že súťažiaci si je vedomý, že má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však ruší právo na výhru.
 • Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že je včas a riadne informovaný o spracovávaní jeho osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že súťažiaci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu zapojením sa do súťaže vedomý si týchto pravidiel a svojich práv a povinností.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

9.1      Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom stránky China Planet.

V Trenčianskych Stankovciach, dňa 21.9.2020

Planets,  s.r.o.

Kristián Hrušovský, konateľ